NKH mutatók és tájékoztató

Sályi-Suli NKH mutatók és tájékoztató
ÁKÓ168.2%
VSM elmélet37.78%
VSM gyakorlat40,35%
Képzési költség Szolnok488.000 Ft

ÁKÓ: Általános Képzési Óraszám (a kötelező minimumhoz képest)

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Képzési tájékoztató

 1. Sályi Sándor egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Hamvas u. 8.           

Fantázianév: SÁLYI-SULI Autósiskola, 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10.

T: 20-428-1317       e-mail: [email protected]                   Honlap: www.salyisuli.hu

 • A cég formája: Egyéni vállalkozó.    Harmadik_személyek szolgáltatását is igénybe veheti (Közvetített szolgáltatás)
 • Vállalkozó nyilvántartási száma: 6785817       Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003600
 • Iskolavezető neve: Sályi Sándor, e-mail: [email protected], T: 20-428-1317  
 • Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30, T: 20-428-1317  
 • Telephely: –
 •  A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti felnőttképzési szerződés alapján történik, mely tartalmazza az aktuális tandíjakat is. A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési adatlapot” kell kitölteni, amely a bizonylati albumban előírt tartalmú, papíralapú vagy elektronikus űrlap, amely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba.

Az elméleti oktatás e-learning formában történik. E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte, és erről az e-learning rendszerű képzést nyújtó képző szerv az akkreditált rendszerében elektronikus igazolást állított ki és ezt benyújtotta a vizsgaközpont részére.”

A vezetési gyakorlat tantárgy szakoktatói felügyelet mellett gyakorolható. A gyakorlásra a tanuló nevére a képző szerv által a bizonylati albumban meghatározott módon kiállított vezetési karton jogosít.

A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része az előírt összes elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák (9 óra) teljesítését követően kezdhető meg.

 • A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.
 • A tanfolyamra az vehető fel, aki „B” kategória esetén 16,5 életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési adatlapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

A képző szerv a képzési és a vizsgára bocsátással összefüggő feladatai körében rögzíti a vizsgázó vizsgaszervezéshez, valamint a vizsgázó kérésére a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges adatait, nyilatkozatait és kérelmeit, és a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton átadja ezen adatokat a vizsgaközpont részére. A vizsgázó, illetve törvényes képviselője által hitelesített nyilatkozatokat, illetve hiteles másolatukat a képző szerv papír alapon is továbbíthatja a vizsgaközpontnak.

 1. A tanuló vizsgára bocsájtásának feltételeit a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a KAV jelöli ki.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, 
 • megfelel a külön jogszabályokban *  meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának adatai alapján – a külön jogszabályban *  meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • a jogszabályban előírt életkornál tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb, „B” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 16 év és 9 hónap.
 • az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési adatlapon nyilatkozik,
 • legkésőbb a vizsgára való jelentkezés során – a bizonylati album szerinti azonosítók szerepeltetésével –vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon, az ott meghatározott vizsgadíjat a képző szerv útján – megismételt számítógépes elméleti vizsga esetén- a vizsgázó a vizsgára bocsátásra irányuló igényét a vizsgaközpontnak megfizette, 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára. 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

 • Az alapfokú iskolai végzettség igazolása a KAV által meghatározott időpontú elméleti vizsga alkalmával történik.
 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, 
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 •  külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint 
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi 
 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételez.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 •  a jogszabályban a vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; 
 •  az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, 
 •  a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét elvégezte; 
 •  meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, „B” kategória: 29 óra és 580 km.
 •  a vizsgára való jelentkezésig – a meghatározott vizsgadíjat a képző szerv útján megfizette, és
 •  a meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja.

 Forgalmi vizsga a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon és időszakban tartható. 

 A sikeres forgalmi vizsga feltétele, hogy a kijelölt vizsgaútvonalhoz tartozó valamennyi csomópontot – kivéve a forgalmi okból történő útvonal módosítást – érintette a vizsgázó, és a vizsgaesemény időtartama a jogszabályban meghatározott, a közúton vezetéssel eltöltött idejére vonatkozó teljes időtartam legalább 80%-át kitölti.

 • A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
 • A tanuló az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

Felmentést végzettségükre való tekintettel az orvostudományi egyetemen végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők kaphatnak.

A tényleges mentességről a Vöröskereszt dönt és ad igazolást!

 1. A tanfolyamok kötelező óraszámai („B” kategória) 

Vezetés gyakorlat: minimum 29 óra és 580 km.

Alapoktatás Főoktatás  Tanórák hossza
 Városi vezetésországútiéjszakaivizsga 
9 óra14 óra4 óra2 óra1 óra50 perc
 1. Járműhasználat:

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A járműveket a gyakorlati oktatók biztosítják. A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktató felügyelete mellett lehet gyakorolni. A szakoktatók az autósiskolával szerződéses jogviszonyban állnak, s közvetített szolgáltatásként végzik a gyakorlati oktatást. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére saját jogon nem, csak a képző szerv megbízásából jogosult. A szakoktató képzési közreműködésért kizárólag a képzést végző képző szervtől jogosult díjazásra.

A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely munkanap választható. 

 1. A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj. 

 1. Tandíjak: („B” kategória): A befizetés a képzőszervnél történik számla ellenében.
 Elméleti tandíj (e_learning)Gyakorlati tandíj 30 alapórára
Szolnok49 000 Ft255 000 – 285000 Ft
Mezőtúr60 000 Ft270000 Ft

A gyakorlati vezetés díjazása hétvégi oktatásnál a mgasabb díjtarifájával történik.

A képző az árváltoztatás jogát fenntartja, jogában áll a még le nem vezetett órák díjait a tájékoztatóban (www.salyisuli.hu) szereplő aktuális óradíjakra módosítani! 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 15 500,- Ft 

 1. Mentesítés: A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.
 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül a KVAR rendszerből kinyomtatja (Képzési Igazolás) és átadja a tanulónak melyben igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak díjat fizetnie nem kell. A Tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén –amennyiben nem a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt kéri át magát másik képzőszervhez– a Képzőt megilleti 10 000 Ft ügyintézési költségre.
 3. Oktatási helyszínek:        Elmélet      -Internet hozzáférés helyén       Gyakorlat            –                Országos úthálózat
 4. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, a díja a mindenkori gyakorlati óradíj.
 5. Az engedélyező hatóság Építési és Közlekedési Minisztérium, Közúti gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail:  [email protected]; levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.: 89.) 

Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8. Pf 102) 06-56-426-703

 • Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.
 • Vizsgadíjak és megfizetésük „B” kategória: A vizsgadíjat a képzőszervnél kell befizetni. A vizsga díjának megfizetése kizárólag a képző szerv útján történhet. Elméleti vizsga díja 4600 Ft, gyakorlati vizsgadíj 11000 Ft. Megismételt számítógépes elméleti vizsga esetén a vizsgázónak kell a vizsggadíjat a vizsgaigénylésének benyújtásakor megfizetni.   
 • A vezetői engedély kiadása: A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon. A sikeres vizsgáról utolsó vizsgát követően egy napon belül a vizsgaközpont elektronikus vizsgaigazolás kiállításával és továbbításával adatot szolgáltat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 
 • A vezetői engedélyt az okmány iroda állítja ki. Az új vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges az elsősegély-nyújtási ismeretekre vonatkozó vizsga, az elméleti KRESZ vizsga, valamint az egészségi alkalmassági vizsgálat, amelyek teljesítése 2021. február 1. óta automatikusan bekerül az online nyilvántartásokba.
 • A vezetői engedély automatizált kiállítása során a felvételezésétől számított három évnél nem régebbi arcképmás és aláírás használható fel. Amennyiben csak ennél régebbi aláírás és arcképmás felvétel áll rendelkezésre, úgy az ügyfélnek video-technológiával történt személyazonosítást követően elektronikus úton vagy bármely kormányablakban személyesen van lehetősége új egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést kezdeményezni.

Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

Szolnok.2024.01.05

Sályi Sándor – Iskolavezető