NKH mutatók és tájékoztató

Sályi-Suli NKH mutatók és tájékoztató
ÁKÓ148,49%
VSM elmélet-
VSM gyakorlat74,19%
Képzési költség Szolnok341.300 Ft

ÁKÓ: Általános Képzési Óraszám (a kötelező minimumhoz képest)

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Képzési Tájékoztató

 1. Sályi Sándor egyéni vállalkozó,   Székhely 5000 Szolnok, Hamvas u. 8.           

Fantázianév: SÁLYI-SULI Autósiskola, 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10.

T: 20-428-1317  e-mail: [email protected]   Honlap: www.salyisuli.hu

 1. A cég formája: Egyéni vállalkozó.    Harmadik_személyek szolgáltatását is igénybe veheti (Közvetített szolgáltatás)
 2. Vállalkozó nyilvántartási száma: 6785817     Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003600
 3. Iskolavezető neve: Sályi Sándor, e-mail: [email protected], T: 20-428-1317  
 4. Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30, T: 20-428-1317  
 5. Telephely: 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9.fsz.10.
 6. Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „B” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni. Az iskola vezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti felnőttképzési szerződés alapján történik.  Az oktatás elméleti része e-learning formában történik.

 1. A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve, ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriában.
 2. A tanfolyamra az vehető fel, aki „B” kategória esetén 16,5 életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.

A tanuló vizsgára bocsájtásának feltételeit a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a KAV jelöli ki.

Elméleti vizsgára az bocsátható, 

 • Aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.
  • E-learning képzés esetén, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képző szerv igazolást állított ki.
 • az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
  •  tanfolyami képzés esetén legfeljebb három hónappal fiatalabb, „B” kategória esetén betöltötte az alábbi életkort: 16 év és 9 hónap.
  • a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • a vizsgára való jelentkezésig – a Bizonylati Album szerinti azonosítók szerepeltetésével – a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat, képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.
 • Aki a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén az alapfokú iskolai végzettség meglétét, a vizsga megkezdése előtt hitelt érdemlő módon igazolja. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

 • Betöltötte, „B” kategóriánál, a 17. évet.
 • Az elméleti tárgyból sikeresen levizsgázott.
 • A tanfolyam gyakorlati részét elvégezte, s ezt a képzőszerv igazolta.

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!

Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát. 

 1. Az alapfokú iskolai végzettség igazolása a KAV által meghatározott időpontú elméleti vizsga alkalmával történik.
 • a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, 
 • az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 • külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint 
 • a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi 
 • Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
 1. A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
 2. A tanuló az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.

Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:

A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 • Az Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • Az Állatorvosi – Tudományi Egyetemen szerzett állatorvosi,
 • Védőnői, diatetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi,
 • Egészségügyi szakoktatói,
 • Diplomás ápolói oklevéllel.

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1-je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.

Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.

 1. A Vezetési gyakorlat kötelező óraszámai („B” kategória) 

Vezetés gyakorlat: minimum 29 óra és 580 km.

Alapoktatás
Főoktatás

Tanórák hossza

Városi vezetésországútiéjszakaivizsga
9 óra14 óra4 óra2 óra1 óra50 perc
 1. Járműhasználat:

Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A járműveket a gyakorlati oktatók biztosítják. A vezetési gyakorlat tantárgyat csak szakoktató felügyelete mellett lehet gyakorolni. A szakoktatók az autósiskolával szerződéses jogviszonyban állnak, s közvetített szolgáltatásként végzik a gyakorlati oktatást. A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére saját jogon nem, csak a képző szerv megbízásából jogosult. A szakoktató képzési közreműködéséért kizárólag a képzést végző képző szervtől jogosult díjazásra.

A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. 

A hiányzás pótlásának módja:

A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj. 

 1. Tandíjak: („B” kategória): A befizetés a képzőszervnél történik számla ellenében.

Elméleti tandíj (e_learning)Gyakorlati tandíj 30 alapórára
Szolnok45 000 Ft240 000 – 270000 Ft
Mezőtúri kihelyezett tanfolyam55 000 Ft240 000 – 270000 Ft

A képző az árváltoztatás jogát fenntartja, jogában áll a még le nem vezetett órák díjait a tájékoztatóban (www.salyisuli.hu) szereplő aktuális óradíjakra módosítani! 

Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 12 100,- Ft 

 1. Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt.
  A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.
 2. Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja,  hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak díjat fizetnie nem kell. 
 3. Oktatási helyszínek:

       Elmélet – Internet hozzáférés helyén

      Gyakorlat – Országos úthálózat, önkormányzati utak.

 1. A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.
 2. Az engedélyező hatóság: Technológiai és Ipari Minisztérium, Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály (e-mail: [email protected]; levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.,
 3. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (5000 Szolnok, Indóház u. 8. Pf 102) 06-56-426-703
 4. Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja.  Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.
 5. Vizsgadíjak és megfizetésük „B” kategória

Vizsgadíjak jogszabály alapján 84/2009. (XII. 20.) KHEM), Elméleti vizsga díja 4600 Ft, gyakorlati vizsgadíj 11000 Ft.

 A vizsgadíjat a KAV pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni. 

 1. A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

A vezetői engedélyt az okmány iroda állítja ki, ahol be kell mutatni legalább az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt, az eredeti orvosi alkalmassági véleményt, a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsgaigazolást. 

Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.

Szolnok.2023.01.04