NKH mutatók és tájékoztató

Sályi-Suli NKH mutatók és tájékoztató
ÁKÓ122,41%
VSM elmélet47,95%
VSM gyakorlat56%
Képzési költség Szolnok253.000 Ft

ÁKÓ: Általános Képzési Óraszám (a kötelező minimumhoz képest)

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Alább olvasható Írásos Tájékoztatónk

Sályi Sándor egyéni vállalkozó, Székhely:5000 Szolnok, Hamvas u. 8

Fantázianév: Sályi-Suli Autósiskola, 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9 fsz. 10 Tel.:06-20/428-1317 e-mail: [email protected], honlap: www.salyisuli.hu

A cég formája: Egyéni vállalkozó Harmadik személyek szolgáltatását is igénybe veheti (Közvetített szolgáltatás)

Vállalkozói engedély száma: ES-378532

Iskolavezető neve: Sályi Sándor

Az ügyfélfogadás helye: 5000 Szolnok Ispán Krt.9.Fsz.10. Ideje: Csütörtök 8:30 – 16:30

Telephely: 5000 Szolnok,Szolnok Ispán krt 9. fsz. 10

Az autósiskola az alábbi feltételekkel vállalja az Ön „B” járműkategóriás képzését és vizsgára bocsátását:

A tanfolyamra jelentkezőknek „Jelentkezési lapot” kell kitölteni, amelyet a Képzőszerv térítésmentesen bocsát az Ön rendelkezésére. A képzőszerv iskolavezetője ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. A tanfolyamra való beiskolázás Ön és a Képzőszerv közötti írásbeli szerződés alapján történik. A tantermi oktatás helyett választani lehet e-learning elméleti képzési formát is.

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, kivéve ha érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik más járműkategóriábanA tanfolyamra az vehető fel, aki „B” kategória esetén 16,5 életévét betöltötte, megfelel egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek, nyilatkozik a jelentkezési lapon az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, és hogy járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból nem alkalmatlan.
A tanuló vizsgára bocsájtásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi. A vizsgák helyét és időpontját is a közlekedési hatóság jelöli ki.
Elméleti vizsgára az bocsátható:

Az elméleti tanfolyam kezdetétől 9-hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki:

A sikeres elméleti vizsgát követő 2 éven belül kell az összes vizsgát befejezni. Ellenkező esetben az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik!
Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.


Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása.
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:

A közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető le.
Nem szükséges ezen igazolás akkor, ha rendelkezik az alábbi végzettséggel:
A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

Továbbá minden olyan vizsgázó, aki január 1-je után bármely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, valamint segédmotor kerékpárra vagy lassú járművezetői igazolványt szerzett.
Továbbá aki 1969. július 1. és 1983. december 31. között szerzett trolibusz járművezetői engedélyt vagy „D” kategóriás vezetői engedélyt.
A nem említett szakképesítések elfogadásáról a NKH egyedi elbírálása alapján határoz.
A képzőszerv vállalja, hogy a tanulóval történő egyeztetés után az elsősegélynyújtó tanfolyamot megszervezi.

A tanfolyamok kötelező, képzőszerv által tartott, elméleti tárgyai és óraszámai („B” elmélet)

Közlekedési ismeretek: 21 óra Vezetéselmélet: 6 óra Műszaki ismeretek: 3 óra Összesen: 30 óra A tanórák időtartama 45 perc. Vezetés gyakorlat: minimum 29 óra és 580 km

Vezetéselmélet: 6 óra Műszaki ismeretek: 3 óra Összesen: 30 óra A tanórák időtartama 45 perc. Vezetés gyakorlat: minimum 29 óra és 580 km

Alapoktatás: 9 óra Városi vezetés: 14 óra, Országúti: 4 óra Éjszakai: 2 óra Vizsga: 1 óra Tanórák hossza: 50 perc

Járműhasználat: Az összes elméleti vizsga sikeres letételét követően lehetőséget biztosítunk a gyakorlati vezetés megkezdésére. A gyakorlati vezetésre választható napszakokat az előírások figyelembe vételével a szakoktatóval kölcsönösen egyeztetni kell. Vezetésre bármely nap választható. Az oktatás Toyota Auris, Toyota Avensis, Toyota Yaris, Peugeot 308/206, Opel Astra, WV Poló, és Chevrolet Aveo típusú gépjárművekkel történik.

A hiányzás pótlásának módja: Az elméleti előadásokról történő hiányzások pótlására az elméleti tanárokkal egyeztetve, pótfoglalkozások biztosításával van lehetőség. A pótóra 1500 Ft/óra. A gyakorlati oktatási óráról történő hiányzást pótolni kell. Ennek díja a mindenkori gyakorlati óradíj.

Tandíjak („B” kategória): A befizetés a képző szervnél történik, számla ellenében.
Szolnok
Elmélet: 39.900.-Ft Gyakorlati tandíj: 180.000 Ft 30 alapórára E-learning tandíj: 39.900.-Ft
Mezőtúr
Elmélet: 50.000Ft Gyakorlati óradíj: 180.000 Ft 30 alapórára (6000 Ft/óra) E-learning tandíj: 50.000 Ft
A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző utalványok, ajándékkártyák, akciók és kedvezmények össze nem vonhatóak.
Egyéb költségek: Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 7.900.-Ft

Mentesítés: Elméleti foglalkozás alól felmentést kaphat az a tanuló, aki nem beszél magyarul, siket, mozgássérült, aki az iskolavezetővel egyeztetve külön foglalkozáson vehet részt. A számítógépes elméleti vizsga alóli felmentést írásban kell kérelmezni a vizsgabizottság vezetőjétől.

Áthelyezés: A tanulónak joga van más képzőszervnél folytatni a képzést. Az áthelyezésről szóló kérelmet az iskolavezető 3 napos határidőn belül alá írja, és igazolja, hogy a tanuló meddig jutott el a képzésben. A tanuló áthelyezésekor a tanulónak díjat fizetnie nem kell.

Oktatási helyszínek:
Elmélet – 5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt.9.fsz.10.
– 5400 Mezőtúr, Petőfi út 53. (kihelyezett tanfolyam) Gyakorlat – Jász-Nagykun-Szolnok megye

A pótórák igénylése: Pótórát a gyakorlati oktatóval egyeztetve lehet igénybe venni, adíja a mindenkori gyakorlati óradíj.

A képzést engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű Közlekedési Hatóság Főosztály Címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, 1440 Budapest Pf:1 telefonszám: +36-1-510-0101, email:[email protected]                           

 Felügyeletet ellátó szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság, Közép-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály,  Címe: 5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 56/422-603


Vizsgázó joga és kötelessége: Vizsgázónak joga van a kiírt vizsga időpontban a vizsgán részt venni. Amennyiben saját hibáján kívül a vizsga elmaradna, vagy meghiúsulna, joga van vizsgadíj újbóli megfizetése nélkül új vizsga időpontot kérni. Vizsgázónak kötelessége a vizsga időpontjában pontosan kulturáltan megjelennie. Amennyiben a vizsgáról késne, vagy nem jelenne meg, új vizsga időpontot csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után kap, kivéve, ha a hiányzását betegség okozta, és azt az orvos igazolja. Nyilatkoznia kell, hogy a vizsgán alkohol, kábítószer, vagy nyugtatószer hatása alatt nem áll. Tudomásul veszi, hogy ha a vizsga eredményét bármilyen módón befolyásolni próbálja, az a vizsga azonnali befejezését jelenti, és az eseményről a vizsgabiztos jegyzőkönyvet állít ki.

Vizsgadíjak és megfizetésük “B” kategória
Közlekedési ismeretek: 4.600.-Ft
Forgalmi vizsga: 11.000.-Ft
A vizsgadíjat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály pénztárában kell befizetni, és a bizonylatot a képzőszervnél leadni.

A vezetői engedély kiadása
A vezetői engedély kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó a jogszabályban meghatározott vizsgatárgyakból megfeleljen, vagy azok teljesítése alól felmentést kapjon A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.
A vezetői engedélyt az okmány iroda állítja ki, ahol be kell mutatni legalább az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okmányt, az eredeti orvosi alkalmassági véleményt, a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsgaigazolást. Külföldi állampolgárnak minimálisan 6 hónapi tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie.